A A A
Vær fra yr.no
Skyet -3°

Funksjonshemmet

Tiltak og tjenester for funksjonshemmede skal gis av den etat eller sektor som har ansvar for tilsvarende tjenester til lokalbefolkningen forøvrig.

Personer som i et livslangt perspektiv vil trenge sammensatte og koordinerte tjenester kan søke kommunen om tjenester etter Lov om sosiale tjenester kapittel 4. Behovet for tjenester er som en følge av medfødt eller ervervet funksjonshemming.

Målet er å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.


Ledsagerbevis
Ledsagerbevis er en ordning som gir funksjonshemmede rett til å ha med ledsager gratis der ordninger er innført.

Det må leveres skriftlig søknad. Bilde må vedlegges søknaden. Søknadsskjema fås ved henvendelse til Servicekontoret, Rådhuset, Rådhusveien 8.

Personer med varig funksjonshemming som er avhengig av ledsager for å kunne delta på kultur- og opplevelsesarrangementer har mulighet for å søke om å få ledsagerbevis.

I praksis fungerer ordningen slik at ledsagerbeviset utstedes av kommunen. Dette er et bevis som bekrefter at innehaver av beviset er avhengig av ledsager. Innehaveren av kortet viser fram ledsagerbeviset når han/hun kjøper sin billett. Den funksjonshemmede kan ha med seg forskjellige personer som ledsager.

Den funksjonshemmede kan ta med seg en ledsager kostnadsfritt på kulturarrangementer og andre tilbud der det må betales inngangspenger. Den funksjonshemmede må betale for sin egen billett.


Parkeringsbevis
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede kan gis til bilfører/passasjer som har særlig behov for parkeringslettelse i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

Det søkes om parkeringstillatelse for forflytningshemmede på egne søknadsskjemaer som fås ved henvendelse til Servicekontoret i kommunen. Det må leveres en søknad / egenerklæring og legeattest.


Tilskudd til transport
Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen) er et tilbud til innbyggerne som på grunn av varig forflytnings- eller orienteringshemming har store vansker med å benytte vanlige kollektive transportmidler.

Tjenesten administreres i dag av Østfold kollektivtrafikk som tildeler hjemler til den enkelte kommune. Saksbehandling og godkjenning av brukere foregår i kommunen.

Det stilles i utgangspunktet følgende krav til søkeren:

  • Søkere mellom 14-67 år skal prioriteres
  • Varig rullestolbrukere og blinde skal prioriteres
  • Funksjonshemmingen må være varig
  • Søkere som mottar Folketrygdens støtte til egen bil godkjennes ikke
  • Tilbudet omfatter ikke beboere på sykehjem
  • Søkere som bor i omsorgs- og trygdebolig kan godkjennes
  • Nettoinntekt før særfradrag ved siste ligning skal ikke overstige 2 G. Dette gjelder fra det året søkeren fyller 67 år.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Servicekontoret i kommunen

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut